exam

Kwalifikacje – o co tu chodzi?

examKwalifikacje jest to zestaw wiedzy i umiejętności, po opanowaniu którego dana osoba może realizować konkretne zadania i wykonywać konkretne czynności. Każdy zawód składa się z jednej do trzech kwalifikacji. W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy w zawodach szkolnictwa zawodowego zostały wydzielone kwalifikacje. Każdą z kwalifikacji wyróżnionych w danym zawodzie należy potwierdzić poprzez zdanie zewnętrznego egzaminu zawodowego. Otrzymuje się wówczas świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Dyplom potwierdzający zdobycie konkretnego zawodu można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy zda się egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie, a ponadto ma się ukończone technikum lub liceum. Zawód można zdobywać w szkole (szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna), ale też na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ) - to w odniesieniu osób dorosłych. Podobnie, jak w przypadku...

Czytaj więcej

biogas

Praca przy zbiorniku biogazu

biogasTechnik ochrony środowiska, to zawód, z którym można znaleźć zatrudnienie w organach administracji państwowej (w zakresie ochrony środowiska), laboratoriach, ośrodkach badań i kontroli środowiska, Sanepidzie, miejskich przedsiębiorstwach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody, czy oczyszczalniach ścieków. Perspektywy pozyskania i utrzymania pracy wydają się optymistyczne. Z uwagi na proekologiczną politykę zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej, zawód technika ochrony środowiska można uważać za przyszłościowy. Znaczne nakłady finansowe są przeznaczane aktualnie na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, systemy ogrzewania uwzględniające niekonwencjonalne źródła energii, a także gospodarowanie odpadami. Technik ochrony środowiska w ramach swoich zawodowych zadań podejmuje się wykonywania badań dotyczących stanu środowiska, na ich podstawie ocenia stopień jego zanieczyszczenia, planuje i realizuje czynności mające związek z ochroną wód i powietrza...

Czytaj więcej

ogród

Technik architektury krajobrazu – jak nim zostać?

ogródDo zadań technika architektury krajobrazu należy projektowanie terenów zielonych, zakładanie trawników, przygotowanie roślin i podłoża dla nich, pielęgnacja terenów zielonych oraz organizacja prac wiążących się z budową i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Praca technika architektury krajobrazu wymaga sprawności fizycznej, wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych, wrażliwości estetycznej, umiejętności planowania i radzenia sobie z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Najintensywniejsza jest w okresie wiosenno-letnim. Zatrudnienie w tym zawodzie można znaleźć w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i pielęgnacją zieleni oraz nadzorowaniem budowy i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu. Aby zdobyć tytuł technika architektury krajobrazu należy ukończyć technikum, w którym zdobędzie się 2 kwalifikacje (Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu) - potwierdzone...

Czytaj więcej